Disclaimer

Hoewel de uiterste zorgvul­digheid is betracht bij het samenstel­len van de website van Praktijk Dichtbij, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Praktijk Dichtbij niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indi­recte gevolg is van handelin­gen en/of beslissin­gen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op de website van Praktijk Dichtbij.

Praktijk Dichtbij biedt hyperlinks naar internetsites van derden aan. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Praktijk Dichtbij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks/internetsites.

De op of via de website van Praktijk Dichtbij aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze disclaimer.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website van Praktijk Dichtbij berusten bij Praktijk Dichtbij. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Praktijk Dichtbij de informatie op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het gebruik van afbeeldingen en logo’s van Praktijk Dichtbij is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zowel voor openbare doeleinden als persoonlijk gebruik.

Praktijk Dichtbij behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.